Chương trình đào tạo hệ Liên thông (4 năm)
30/08/2016
CTDT hệ LIÊN THÔNG (4 năm)

Văn phòng Khoa Thông báo CTDT (4 năm) hệ LIÊN THÔNG:

1/ CTDT áp dụng cho khóa 15LT1; 15LT2; 16LT1

 ĐẠI HỌC LT áp dụng cho lớp 15LT1; 15LT2; 16LT1.pdf

2/ CTDT áp dụng cho khóa 16LT2; 16LT3 

ĐẠI HỌC LT áp dụng cho lớp 16LT2; 16LT3.pdf

Từ khóa:
Top