KHÁM VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ
26/08/2016
KẾT HỢP VỚI KHOA Y KHÁM VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, DÂN TỘC THIỂU SỐ

Kết hợp với khoa y khám và phát thuôc miễn phí cho người nghèo, hộ gia đình chính sách và dân tộc thiểu số là hoạt động thường xuyên của khoa

Từ khóa:
Top