Quản lý dược
29/08/2016
Quản lý dược

BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

Chức năng nhiệm vụ:

Bộ môn Quản Lý Dược là Bộ môn nghiệp vụ của Khoa Dược, có chức năng giảng dạy các lĩnh vực về pháp luật y tế nói chung, về hành nghề Dược nói riêng, cũng như về kinh tế Dược, Dược xã hội và Dược cộng đồng cho các loại hình đào tạo nhân lực Dược.

Chuẩn đầu ra:

Về kiến thức:

•     Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hành nghề dược bao gồm kinh doanh Dược, quản lý Dược, đăng ký thuốc, thông tin quảng cáo thuốc, quản lý chất lượng thuốc, các quy định liên quan đến thành phẩm thuốc trên thị trường; trình bày được các nguyên tắc thực hành tốt trong lĩnh vực hoạt động dược (GSP, GDP, GPP, GMP, GLP).

•     Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong quản lý kinh tế và các yếu tố đặc thù của quản lý kinh tế dược.

•     Phân biệt được các loại thị trường và giải thích được những đặc điểm cơ bản của thị trường chăm sóc sức khỏe và thị trường dược phẩm.

•     Mô tả được các qui trình thao tác chuẩn trong thực hành dược bao gồm qui trình cung ứng thuốc, qui trình bảo quản thuốc, qui trình quản lý chất lượng thuốc, qui trình thông tin thuốc.

•     Giải thích được các qui luật cơ bản của kinh tế và những đặc trưng riêng của kinh tế dược.

•     Trình bày được những khái niệm cơ bản về marketing và những đặc điểm riêng của marketing dược phẩm.

•     Phân biệt được các loại hình cơ sở dược, trình bày được cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn của các loại hình cơ sở dược

Kỹ năng:

Có kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý thời gian.

Thái độ :

•     Cẩn thận, chính xác trong đọc văn bản qui phạm pháp luật

•     Trung thực trong việc phân tích các quan điểm, luận cứ, dữ liệu

•     Dứt khoát trong việc đưa ra các quyết định

•     Chia sẻ trong làm việc nhóm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

-         Chương trình giảng dạy thường xuyên được cập nhật bám sát với thực tế hành nghề của dược sĩ tại Việt Nam

-         Chuyên ngành có nội dung đào tạo thiết thực được nhiều sinh viên chọn lựa

Phần Kiến thức ngành gồm 2 môn:

1. Pháp chế dược

2. Quản lý & Kinh tế dược

Phần Kiến thức chuyên ngành (chọn 01 trong 02 chuyên ngành)

Tùy theo chọn lựa chuyên ngành mà sinh viên tiếp tục học các môn sau:

       I. Chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc

Bắt buộc:

Quản trị doanh nghiệp

Kinh tế doanh nghiệp

GP- BQ thuốc và DCYT

Marketing dược

Thực hành chuyên ngành về quản lý và cung ứng thuốc ( tại BV, nhà thuốc, cty)

Tự chọn  (5/6 môn)

Đảm bảo chất lượng thuốc

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Dược xã hội học

Môi trường và sk

Dược lâm sàng

Đăng ký thuốc

       II. Chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng

Bắt buộc

Dược lâm sàng

Dược lý

Tư vấn sử dụng thuốc/ thông tin thuốc

Thực tế chuyên ngành(bv/nhà thuốc)

Tự chọn (5/7)

ADR và tương tác thuốc

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Môi trường và sk

Ksinh dự phòng và nhiễm trùng bệnh viện

Đăng ký thuốc, TT thuốc- cảnh giác dược

Xét nghiệm lâm sàng

Độc chất học LS

3 KHÓA LUẬN - TỐT NGHIỆP

   Các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

Pháp chế dược

Bảo quản thuốc- y dụng cụ, GPP, GSP, GDP

Quản lý và kinh tế dược

Quản trị doanh nghiệp

Kinh tế doanh nghiệp

Dược lý

HOẶC

Dược lý

Dược lâm sàng

Xét nghiệm lâm sàng

Sử dụng thuốc trong điều trị

Tư vấn sử dụng thuốc và thông tin thuốc

Pháp chế dược

Thực hành chuyên ngành về quản lý và cung ứng thuốc ( tại BV, nhà thuốc, cty).

Từ khóa:
Top